טפסים ונהלים

רוצה לבנות - מה לעשות?

הצהרת מהנדס
הצהרת מהנדס לביצוע התאמה
הצהרת מהנדס על התאמת שלד לשימוש חורג
תצהיר מתכנן שלד
אישור מנהל-בדיקה מקדמית
אישור פסולת בניין
הנחיות להגשת תכניות מותאמות לממ"ג
הנחיות לשימוש במערכת GIS
הנחיות למבקש ולבונה לפרסום הודעה על הקלה או שימוש חורג (בהתאם לסעיף 149 לחוק)
הודעה בדבר תהליך קבלת אישור על פטור מהיטל השבחה לצורך רישום בעלות בטאבו

הנחיות רישוי הכבאות וההצלה-בתים פרטים

הנחיות להגשת בקשה לפטור מממ"ד

טופס בקשה לפטור מממ"ד כללי

טופס בקשה לפטור מממ"ד לשימוש חורג לגן ילדים, מעון יום או מוסד לחינוך מיוחד

דוח מצב המרחב המוגן הקיים לצורך קבלת פטור

הנחיות לפרסום

טפסים לתחילת עבודות בניה

הודעה על מינוי אחראי לביקורת על ביצוע העבודות

הודעה על מינוי אחראי על ביצוע שלד המבנה

הודעה על מינוי קבלן מבצע

הנחיות להליך קבלת אישור לתחילת עבודות - בניה פרטית

הנחיות לקבלת אישור לתחילת עבודות - בניה קבלנית

הנחיות להכנת תכנית התארגנות אתר בניה - בניה פרטית

הנחיות להכנת תכנית התארגנות אתר בניה - בניה קבלנית יזמית

סילוק פסולת בניה- תצהיר על אומדן כמות פסולת בניה/ הריסה לטיפול ישירות מול מנהל שפ"ע

טפסים למהלך הביצוע

תעודת גמר - נוהל וטפסים לאכלוס המבנה

טפסים להגשת תכנית בניין עיר

הצהרה על הגשת העתק התוכנית לוועדה המקומית
הצהרת בעל מקצוע שהשתתף בעריכת התוכנית
הצהרת מודד התוכנית
הצהרת עורך התוכנית
טופס הגשת תוכנית לבדיקת תנאי סף
תצהיר מגיש התוכנית בדבר עניין בקרקע בניגוד לרישום בנסח או בלוח הזכויות/התביעות